ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

EVSEL PAKET ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Evsel atık suların biyolojik arıtma yöntemleriyle arıtılması amacıyla tasarlanması amacıyla tasarlanmış arıtma sistemleridir. Uzun havalandırmalı aktif çamur prensibine göre tasarlanmış olup , bir tesis için gerekli tüm ekipmanlar paket bünyesinde bulunmaktadır. Tesis tasarımında minimum alan kullanımı, yüksek verim , düşük işletme maliyeti ,işletme bakım kolaylığı ön planda tutulmuştur.

Biyolojik paket atık su tesisleri,evsel atık suları biyolojik yöntemlerle arıtmaktadır. Tesiste sadece aerobik mikroorganizmalar oksijen kullanarak organik maddeleri karbondioksit ve suya dönüştürürler. Tesiste çıkan çamur miktarı çok azdır ve tarımsal gübre olarak da kullanılabilmektedir.

Biyolojik paket arıtma tesisleri fabrikamızda taşınabilir boyutlarda çalışmaya hazır durumda imal edilmekte olup, sadece elektrik bağlantıları ile atık su giriş çıkışı montaj yerine yapılmaktadır. Tesis genelde yer üstüne bir beton platform üzerine monte edilmekle birlikte,isteğe bağlı olarak tamamen yeraltına gömülerek kamufle edilmektedir. Tesis rahatsız edici gürültü ve koku problemi yaratmaz, işletme ve bakımı kolaydır.

Paket biyolojik arıtma sistemleri su kirliliği kontrolü yönetmeliğindeki deşarj standartlarını sağlamaktadır. Çıkış suyu alıcı ortamlara rahatlıkla verilebileceği gibi bahçe sulama suyu vb. olarak da kullanılabilmektedir.

göksu arıtma evsel atık su arıtma

göksu arıtma evsel atık su arıtma

KENTSEL ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Firmamız 1990 yılından bugüne birçok arıtma sistemine imzasını atmıştır. Farklı bölgelerdeki büyük yerleşim yerlerinin atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve uygulamalarında görev almıştır. Kentsel ölçekli tesislerimiz 10.000 kişiden başlayıp milyonlar mertebesindeki nüfuslara hitap etmektedir. Kentsel atık su arıtma tesisleri uzman ekibimiz tarafından anahtar teslimi yapılabilmektedir. Yaptığımız tesisler ülkemizdeki kanun ve yönetmeliklerin de ötesinde Avrupa birliği standartlarını gözönüne alarak modern ve ileri teknolojiye sahip tesisler inşa etmektedir.

Fiziksel Arıtma Üniteleri

Arıtma tesislerinde uygulanan fiziksel arıtma üniteleri ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzer madde tutucular, dengeleme, çökeltim ve yüzdürme havuzlarıdır.

- Izgaralar

- Elekler

- Kum Tutucular

- Dengeleme Havuzları

- Çökeltim Havuzları

- Flotasyon (Yüzdürme)

göksu arıtma kentsel arıtma

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma,atık sularda kirliliğe neden olan çözünmüş,kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla,çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotlardır. Kimyasal arıtma suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin,kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi veya kolloidal ve askıdaki taneciklerin pıhtı ve yumaklar oluşturarak çökeltilmesini sağlanmasını amaçlar.

Biyolojik Arıtma

Atık su bünyesinde bulunan organik ve kısmen de anorganik kirletici maddelerin,mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atık sudan uzaklaştırılmaları esasına dayanan metodlardır. Organik maddelerin bir kısmı mikroorganizma hücresine ,bir kısmı da enerjiye dönüşür.

göksu arıtma kentsel arıtma

Aerobik Prosesler

Aerobik prosesler arıtmanın oksijenli ortamda gerçekleştiği proseslerdir. Bu prosesler,mikroorganizmaların konumuna göre askıda büyüme ,bağlı büyüme ve ikisinin birlikte uygulandığı kombine sistem olarak sınıflandırılır. Birden fazla prosesin ardarda kullanıldığı ardışık sistemler de mevcuttur. Askıda büyüme sistemlerinde mikroorganizmaların oksijen ihtiyacı çeşitli tipteki havalandırıcılarla karşılanır.

Anaerobik Prosesler

Havasız arıtma(anaerobik) prosesleri organik maddelerin oksijensiz ortamda biyokimyasal olarak ayrıştırılması esasına dayanmaktadır. Arıtma esnasında oluşan biyogaz yaklaşık olarak %65-85 metan ve %15-35 karbondioksit karışımından oluşmaktadır. Yüksek-hızlı havasız reaktörlerde ise karışım ve ısıtma yapılır. Hidrolik bekletme süreleri 20 günün altında tutulur. Kuvvetli organik atıkların anaerobik olarak arıtıldığı yüksek hızlı reaktörlerde ise 1 günden az hidrolik kalış sürelerinde bile yüksek verimlerle karbonlu organik madde giderimi sağlanabilmektedir.

göksu arıtma kentsel arıtma

Aktif Çamur Metodu

Organik kirliliğin,askıda bulunan mikroorganizmalar yardımıyla giderildiği bir metodudur. Aktif çamur havuzu içindeki karışık sıvıda mikroorganizmaların askıda tutulması esastır. Bu amaçla,genellikle difüzörler veya yüzeysel havalandırıcıların kullanımı yeterli olmaktadır. Tam karışımlı veya piston akımlı olarak projelendirilebilen aktif çamur tesislerinde atık su biyolojik olarak arıtılmaktadır.

Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon Sistemleri

Aktif çamur tesislerinde temel amaç,karbonlu organik maddelerin giderilmesidir. Ancak BOI yaratan azotlu maddelerin de oksidasyonu istenebilir. Söz konusu azot bileşiklerinden en önemlisi amonyumdur. Nitrifikasyon işlemiyle amonyak biyolojik olarak nitrata yükseltgenir. Pratikte nitrifikasyon işlemi organik karbonlu maddelerin giderilmesi için kullanılan reaktörde de sağlanabilmektedir. Denitrifikasyon ise,azot bileşiklerinin nitrata oksitlenmesinden sonra,nitratın oksijensiz şartlarda parçalanarak azot gazına dönüştürülmesi işlemidir.

göksu arıtma kentsel arıtma

- Uyguladığımız diğer biyolojik arıtma yöntemleri

- Stabilizasyon Havuzları Sistemi

- Anaerobik Stabilizasyon Havuzları

- Fakültatif Stabilizasyon Havuzları

- Aerobik Stabilizasyon Havuzları

- Askıda ve sabit yataklı biyolojik reaktörler

- Membran teknolojileri

İleri Arıtma Metodları

İleri ve/veya son arıtma genelde,klasik biyolojik arıtmadan çıkan atık suyun kalitesini daha fazla iyileştirmek için uygulanan arıtma olup,burada,azot ve fosfor giderme,filtrasyon,adsorpsiyon,dezenfeksiyon,iyon değiştirme,Membran teknolojileridir.

ANAEROBİK ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Anaerobik atık su arıtımı,organik maddelerin oksijensiz ortamda metan(CH4), CO2 ve amonyak gibi inorganik maddelere dönüştürüldüğü bir işlemdir. Biyolojik olarak ayrışabilen organik maddelerin anaerobik olarak parçalanması farklı bakteri grupları tarafından gerçekleştirilen bir arıtım yöntemidir.

Anaerobik atık su arıtımı bir kısım avantajları nedeniyle son yıllarda önem kazanmıştır. Bilhassa, konsantre sanayi atık sularının arıtımı için anaerobik arıtma tesisleri vazgeçilmezdir.

Atık su içerisindeki organik maddelerin havasız ortamda ayrışması en basit haliyle iki temel aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada (hidroliz ve asit fermentasyonu), organik maddelerin asit bakterileri tarafından organik asitlere,alkollere ve CO2’ye dönüşümü gerçekleşmektedir. İkinci aşama (metan oluşumu) ise asit bakterilerinin parçalama reaksiyonları sonucunda oluşan ürünlerin,metanojenler tarafından metan,CO2 ve suya dönüştürülmesini içermektedir. Bu prosesler sonucu oluşan metan gazının kalorifik değeri yüksektir ve enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir.

Anaerobik Arıtmanın Bazı Üstünlükleri

Anaerobik arıtmanın mühendisler ve uygulayıcı sanayiciler açısından başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

- Yüksek konsantrasyonlu atık su(KOI>1500 mg/L) arıtımında anaerobik arıtma,aerobik arıtmaya göre daha ucuzdur.

- Enerjinin tüketimi yerine üretimi söz konusudur. Özellikle yüksek konsantrasyonlu atık su arıtımında tesis kendi ihtiyacını rahatlıkla karşılamakta hatta fazla enerji üretilebilmektedir.

- Anaerobik arıtma tesisi aerobik tesislere göre daha az yer kaplamaktadır. Özellikle yeni geliştirilen yüksek hızlı arıtma sistemleri için bunu söylemek daha kolay olacaktır.

- Alet ve teçhizat donanımı açısından da anaerobik arıtma nispeten düşük maliyetli teknolojidir.

- Dönemlik ya da mevsimlik çalışan sanayiler için anaerobik arıtma özel bir ilgi görmektedir.15 0C ‘nin altındaki sıcaklıklarda anaerobik çamur,besleme yapılmaksızın biyolojik aktivitesini ve çökelme özelliğini kaybetmeden uzun bir süre saklanabilmektedir.

- Anaerobik arıtma sistemleri çok küçük boyutlarda olduğu gibi çok büyük boyutlarda da inşa edilebilir.

- Anaerobik arıtma daha az nütrient ihtiyacı gerektirir ve daha az çamur oluşumu meydana gelir. Ayrıca,çıkış suyu kısmen patojenlerden arındırılır.

 • MANUEL VE OTOMATİK IZGARALAR
 • ÇOK TIRMIKLI IZGARALAR
 • DÖNER BANT TİP IZGARA
 • STATİK ELEK
 • DÖNER ELEK
 • IZGARA PRESLERİ
 • PERFORE IZGARALAR
 • ROTOMAT DÖNER ELEK
 • STEP IZGARALAR

 

 • KAPAKLAR (PENSTOKLAR)
 • DUVAR TİP KAPAKLAR
 • KANAL TİP KAPAKLAR

 

 • KUM VE YAĞ AYIRMA EKİPMANLARI
 • DİKDÖRTGEN TİP KUM AYIRMA VE SIYIRMA EKİPMANLARI
 • HELEZON TİP KUM AYIRICILAR
 • YAĞ TUTUCULAR

 

 • SIYIRICILAR
 • DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR
 • DOĞRUSAL TİP SIYIRICILAR

 

 • HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ (AERATÖR)
 • YÜZEYSEL AERATÖR
 • FIRÇA AERATÖR

 

 • KARIŞTIRICILAR
 • PALET TİPİ KARIŞTIRICILAR
 • TÜRBİN TİPİ KARIŞTIRICILAR

 

 • ÇÖKELTİM HAVUZU SAVAK VE KÖPÜK TOPLAMA HUNİLERİ

 

 • FİLTRELER
 • BASINÇLI KUM FİLTRELERİ
 • BASINÇLI AKTİP KARBON FİLTRELER
 • BASINÇLI DOLAMİT FİLTRELER

 

 • PAKET BİYOLOJİK REAKTÖRLER

 

 • PAKET KİMYASAL SİSTEMLER

 

 • FİLTRE PRES

 

 • SAC VEYA KROM DEPO
 • DİKDÖRTGEN TİP DEPOLAR
 • SİLİNDİRİK TİP DEPOLAR
LimakÇİMSAisdemirAdana ÇimentoBpetLimakÇİMSAisdemirAdana ÇimentoBpet

Tel: 0(324) 234 28 66

Fax: 0(324) 329 09 81

Müfide İlhan Sanayi Sitesi 6172 Sokak D:39 Blok No:2 / MERSİN - TÜRKİYE

Hızlı ve güvenilir bir internet deneyimi için Google Chrome / Mozilla Firefox öneriyoruz.

Copyright © 2014 Göksu Arıtma - Tüm Hakları Saklıdır.

göksu arıtma facebook göksu arıtma twitter