01

Kentsel Atıksu Arıtma Sistemleri

Göksu Arıtma farklı bölgelerdeki büyük yerleşim yerlerinin atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve uygulamalarında görev almıştır. Kentsel ölçekli tesislerimiz 10.000 kişiden başlayıp milyonlar mertebesindeki nüfuslara hitap etmektedir. Kentsel atık su arıtma tesisleri uzman ekibimiz tarafından anahtar teslimi yapılmaktadır. Yaptığımız arıtma tesisleri Türkiye kanun ve yönetmelikleri göz önüne alınarak yapılabildiği gibi, yurtdışı projelerimizde  Avrupa standartları ve Dünya standartlarına göre de  tesisler inşa etmekteyiz.

GÖKSU ARITMA, İller Bankası, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Devlet Su İşleri projelerini anahtar teslim gerçekleştirmiş olup, sistemleri günümüzde halen çalışmaktadır. 

Fiziksel Arıtma Üniteleri 

Fiziksel Arıtma, Atıksu arıtma tesisinin debi salınımlarını dengelemek, tesiste kullanılacak mekanik , elektronik ekipmanların zarar görmemesi ve giriş suyunda bir ön giderim sağlayarak tesis kirlilik yükünü azaltmak amaçları ile tasarlanır. 

1

Izgaralar

2

Elekler

3

Kum Tutucular

4

Dengeleme Havuzları

5

Çökeltim Havuzları

6

Flotasyon (Yüzdürme)

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma, atık sularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotlardır.

Biyolojik Arıtma

Atık su bünyesinde bulunan organik ve kısmen de anorganik kirletici maddelerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atık sudan uzaklaştırılmaları esasına dayanan metotlardır. Organik maddelerin bir kısmı mikroorganizma hücresine ,bir kısmı da enerjiye dönüşür.

Aerobik Prosesler

Aerobik prosesler arıtmanın oksijenli ortamda gerçekleştiği proseslerdir. Bu prosesler, mikroorganizmaların konumuna göre askıda büyüme, bağlı büyüme ve ikisinin birlikte uygulandığı kombine sistem olarak sınıflandırılır. Birden fazla prosesin ardarda kullanıldığı ardışık sistemler de mevcuttur. Askıda büyüme sistemlerinde mikroorganizmaların oksijen ihtiyacı çeşitli tipteki havalandırıcılarla karşılanır.

Anaerobik Prosesler

Havasız arıtma (anaerobik) prosesleri organik maddelerin oksijensiz ortamda biyokimyasal olarak ayrıştırılması esasına dayanmaktadır. Arıtma esnasında oluşan biyogaz yaklaşık olarak %65-85 metan ve %15-35 karbondioksit karışımından oluşmaktadır

Aktif Çamur Metodu

Organik kirliliğin, askıda bulunan mikroorganizmalar yardımıyla giderildiği bir metottur. Aktif çamur havuzu içindeki karışık sıvıda mikroorganizmaların askıda tutulması esastır. Tam karışımlı veya piston akımlı olarak projelendirilebilen aktif çamur tesislerinde atık su biyolojik olarak arıtılmaktadır.

İleri Arıtma Metodları

İleri ve/veya son arıtma genelde, klasik biyolojik arıtmadan çıkan atık suyun kalitesini daha fazla iyileştirmek için uygulanan arıtma olup, burada azot ve fosfor giderme, filtrasyon, adsorpsiyon, dezenfeksiyon, iyon değiştirme ve Membran teknolojileridir.

Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon Sistemleri

Aktif çamur tesislerinde temel amaç, karbonlu organik maddelerin giderilmesidir. Ancak BOI üreten azotlu maddelerin de oksidasyonu istenebilir. Söz konusu azot bileşiklerinden en önemlisi amonyumdur. Nitrifikasyon işlemiyle amonyak biyolojik olarak nitrata yükseltgenir. Pratikte nitrifikasyon işlemi organik karbonlu maddelerin giderilmesi için kullanılan reaktörde de sağlanabilmektedir. Denitrifikasyon ise, azot bileşiklerinin nitrata oksitlenmesinden sonra, nitratın oksijensiz şartlarda parçalanarak azot gazına dönüştürülmesi işlemidir.


Uyguladığımız diğer biyolojik arıtma yöntemleri

1

Stabilizasyon Havuzları Sistemi

2

Anaerobik Stabilizasyon Havuzları

3

Fakültatif Stabilizasyon Havuzları

4

Fakültatif Stabilizasyon Havuzları

5

Askıda ve sabit yataklı biyolojik reaktörler

6

Membran teknolojileri

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved