01

Kentsel içmesuyu Arıtma Sistemleri

Firmamız tarafından yapılan Kentsel arıtma sistemleri kapsamında havalandırma (gerektiğinde), kimyasal arıtma (pıhtılaştırma/yumaklaştırma/çökeltim), filtrasyon, dezenfeksiyon (klor ile) işlemleri ele alınmaktadır. İleri arıtma işlemleri konvansiyonel arıtmayı takiben oksidasyon (ozonlama veya kimyasal), adsorpsiyon (aktif karbon), iyon değişimi, membran sistemleri (ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon Reverse Osmosis) olarak adlandırılırlar.

Son yıllarda, su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı yeraltı su rezervlerinin giderek ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi, içme ve kullanma suyu temininde yüzeysel su (akarsular ve göller) kaynaklarından yararlanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Ancak, uzun yıllar boyunca yüzeysel su kaynaklarının atıkları kabul eden birer alıcı ortam olarak kullanılması sonucunda birçok akarsu havzasında su kalitesi bozulmuştur (TÜSİAD, 2008). Bu nedenle, yüzeysel suların içme ve kullanma suyu ihtiyacı için kullanılması durumda hemen daima arıtma işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Günümüz itibariyle özellikle büyük kentler başta olmak üzere, birçok yerleşimde yüzeysel sular içme ve kullanma suyu amacıyla tüketime sunulmakta, ancak sunum öncesi mutlaka içme suyu arıtma tesislerinden geçirilerek suyun kalitesi istenilen niteliğe getirilmektedir. Diğer taraftan yeraltı sularının kalitesinin bozulması sonucunda yüzeysel suların yanı sıra yeraltı sularının da arıtılarak şebekeye verilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Silopi İçmesuyu Arıtma Tesisi

Silopi İçmesuyu Arıtma Tesisi

Kentsel İçme Suyu Arıtma Tesisleri 

Dünya da ve Ülkemiz de içilebilir su kaynaklarının azalması, artan kirliliklerin kaynaklara verdiği zararın artması ile birlikte, kullanılabilir ve bilhassa içilebilir su temininde yaşanan sıkıntılar, çevre mühendislerinin, su mühendislerinin ve içme suyu arıtma tesislerinin önemini artırmaktadır.

GÖKSU ARITMA olarak Kentsel boyutta İçme suları Temin ve Arıtma Sistemleri konusunda Ülkemizde Devlet Su İşleri, İller Bankası, Belediyeler vb. kurum ve kuruluşlarla çalışılmakta olup, ayrıca Avrupa Birliği Projelerinde de çalışılmaktadır.

GÖKSU ARITMA kentsel boyutta içme suları tesislerinde kullanılan ekipmanların imalatını kendi bünyesinde yapmaktadır. Bu konuda uzman mühendis, formen ve montaj ekipleri ile birlikte tesis ile ilgili tüm mekanik ekipmanların, elektrik tesisatlarının, MCC, SCADA otomasyonlarının ve tesis borulamasının montajını da kendi bünyesinde gerçekleştirir.  

Göksu Arıtma olarak Temiz su sistemlerinde kullanılan teknolojiler ; 

1

 Koagülasyon (Pıhtılaştırma) , Flokülasyon (Yumaklaştırma) , Çöktürme (Basit veya Lamelli Çöktürme)

2

 Hızlı Kum Filtrasyon Sistemleri (Basınçlı, Yer çekimli, Yavaş)

3

 Demir-Mangan Filtrasyonları

4

 Arsenik Giderim Filtrasyonları

5

 Su Yumuşatma Sistemleri

6

 Aktif Karbon Filtreleri

7

 Ters Osmos

8

 Demineralizasyon Sistemleri

9

 Dezenfeksiyon Sistemleri (UV Sistemleri, Ozon ve Klor Dezenfeksiyon Sistemleri, Aktif Karbon Adsorbsiyonu)

KONVANSİYONEL İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA TESİSLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Konvansiyonel su arıtma yöntemleri insan ve çevre sağlığı bakımından risk oluşturan kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliklerin giderilmesinde uzun zamandır kullanılmaktadır.

Konvansiyonel arıtma sistemlerinde havalandırma (oksijen içeriği düşükse), çökeltim (yüzeysel su kaynaklarından doğrudan su alınıyorsa), kimyasal arıtma (pıhtılaştırma/yumaklaştırma/ çökeltim) , filtrasyon, dezenfeksiyon (genellikle klorlama)işlemleri uygulanmaktadır.

Ayrıca, sertliğin çok yüksek olduğu yerlerde yumuşatma; demir ve mangan içeriğinin yüksek olduğu durumlarda demir ve mangan giderimi işlemleri yapılmaktadır. havalandırma, pıhtılaştırma, yumaklaştırma, çökeltim, kum filtrasyonu ve dezenfeksiyon ünitelerini içermektedir. Son yıllarda, bunlara birincil (ön) dezenfeksiyon amacıyla ozon, ileri arıtma amacıyla aktif karbon adsorpsiyonu, ters ozmosun eklendiği görülmektedir.

Konvansiyonel arıtma tesisleri genellikle yüzeysel su kaynaklarının kullanılması durumunda teşkil edilmekte olup, kaynak veya Temiz kuyu sularının kullanıldığı bölgelerde ise su sadece klorlama işlemini takiben şebekeye verilmektedir.

Filtrasyon

İçme suyu arıtımındaki en eski ve en çok kullanılan yöntemlerden birisi filtrasyondur.
Filtrasyon işlemi konvansiyonel içme suyu arıtımının olmazsa olmaz ünitelerinden biri olup, arıtma mekanizması sudaki safsızlıkların filtre malzemesi arasındaki boşluklarda tutulmasıdır.
Filtrasyon sırasında süzme, çökeltim, adsorpsiyon, yumaklaşma ve biyolojik süreçler etkili olmaktadır. Bu mekanizmaların sonucunda suda askıda halde bulunan katı maddelerin, bulanıklığın, organik bileşiklerin, kil, silt, demir ve mangan gibi inorganik maddelerin ve patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması sağlanmaktadır.
Filtreler genellikle suyun geçiş hızına bağlı olarak (yüzeysel hidrolik yük veya filtrasyon hızı) yavaş kum filtreleri (YKF), hızlı kum filtreleri (HKF), basınçlı filtreler (BF) şeklinde gruplandırılabilir. Ayrıca batık filtre, kuru filtre veya aşağı akışlı-yukarı akışlı filtreler gibi uygulamalar da görülebilmektedir. Kentsel içme suyu arıtma tesislerinde, daha yaygın olarak YKF (düşük debiler – nüfuslar için) veya HKF kullanılmaktadır. Basınçlı filtreler ise alan tasarrufu avantajı nedeniyle genellikle sanayi tesislerindeki su hazırlama ünitelerinde tercih edilmektedir. 

Kimyasal Arıtma

Kimyasal arıtma süreçleri genel olarak kimyasal madde ilavesi gerektiren tüm yöntemleri
kapsamaktadır. Nötralizasyon (pH ayarlama), pıhtılaştırma/yumaklaştırma, kimyasal
oksidasyon/redüksiyon ve dezenfeksiyon bu kapsamda ele alınabilir.  

Dezenfeksiyon
Dezenfeksiyon, su içinde insan sağlığına zararlı olabilecek hastalık yapıcı (patojen)
mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Ön dezenfeksiyon amacıyla ozon
kullanılması durumunda şebeke sisteminde suyun kirlenmesinin kontrolü amacıyla bakiye
klor kalacak miktarda klor dozlaması (son dezenfeksiyon) yapılmaktadır.
Dezenfeksiyon amacıyla uygulanabilecek yöntemler arasında 1) Fiziksel yöntemler (Isı, UV,
güneş ışığı, elektromanyetik, ses), 2) Kimyasal yöntemler (Klor ve bileşikleri, halojenler,
ozon, permanganat, fenolik bileşikler, hidrojen peroksit, alkali ve asitler, vb.), 3) Mekanik
yöntemler (Eleme, çökeltim, vb.) sayılabilir. 

© Copyright 2020 Göksu Arıtma - All Rights Reserved